Kirsten og Johs. Nielsen

Skifte efter Mathias Sørensen Nielsen i Billeshave, Hans Martin Nielsens slægt

Mathias Sørensen Nielsen er min Tiptipoldemorsmand af andet ægteskab, Tiptipoldemor Kirsten var først gift med Søren Knudsen, og i det ægteskab var der avlede tre drenge Jørgen 1787/1787, og Knud 1789/1789, og derefter Jørgen Sørensen 1791/1875 der var min tipoldefar.

 

Billeshave Gods Fæsteprotokol 1761-1787

Mathias Sørensen Nielsen

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L97Z-CD9M?i=70&cc=2015318

Fæste Kontrakt:

  1. Seg. Hans Rudolph Grabow von Juell Herre til Billeshauge

og Lieutenant and Garde til Hest i Kiøbenhaun s: giør Vitterlig, at ieg har stæd

og Fæste ligesom ieg hermed Stæder og Fæster til Mathias Nielsen barn fød i

Weilbye, ene mig ieg Bøyelund Weilbye Sogn, tilhørende Bonde Gaard, som

nu afdøde Søren Knudsen har beboet og have i Fæste. – Hvilken

Gaard, som staar For Hartkorn Ager og Eng age Matricul 7td 3 sk ¾ ald

og svarre aarlig Landgilde 5 rd. 3 sk. 2 E Byg 4 sk 1 ¾ x: Haure 1 td

bemlt: Mathias Nielsen, maa nyde bruge og i sin Levetid i Fæste beholde

intet nyt dend Tilliggende, som nu tillægger og med rette tillige bør i

nogen Maader undtagen saalænge han deraf aarlig og til rette Tider

erlægge og betaler, alle Kongl: Skatter og Contributioner, som

endten nu ere aller herefter paabydende værder saavel som til

ar hver Aars Martie, yder og betaler foran første Landgilde efter

Jordbogen, saavel som der accordered Afgift til Christen Knudsen

og hands* itzige kones, efter ere imellem afdøde Søren Knudsen og for-

nævnte Christen Knudsen og kones og rette Contract, men om den ere

af sidstnævnte maatte døe, og den anden indlod sig i nyt Ægteskab

da bortfalder denne Afgift. Fremdeles forretter

Fæsteren fuld Gaards Hoverrie ligemed mine andre Godsets Bønder

eftter den under 4de December 1790 med Billeshauge Godsets

Til den havende brug for hoverie forening og betaler til bestemte

Tider de ii bemte hoveri Contract Fæste stede hovning Penge

for Røijle Eng, holder Gaardens Bygninger, Besætning og Inoen-

tarixx i gærde og forsvarelige stand, ligesom have samme ved at for-

ordningsmæsig xxx , xx er overleværet: Hvilken Syensforretning

Fæste Brevet redxxxx. Gaardens tilliggende Gierde og Jord

haver atRexxx Fæster Mathias Nielsen forsvarligen at dyrke

og giøde, indtil at samme til Upligt, at drive eller til andre noget

at bortleie eller paa anden Maade fra Geirde at fravende: xx

og opelske Gaardens Over og Underskov , erlægge Humle, plante Pile

ved Giærderne og Frugttræer i Haugen, holde forsvarlig fred og xx

i Mark og Bye og vise gog fred og Skik med sine Naboer og Byemænd

beviser sit Herskab og Deres Betiente ald ulbørlig Hørit og Lydelighed

i oversenstemmelse med Hands Kongelige Maysts. allernaadigste

Lov og fordringer. Til Indfæstning er mig

(næste side)

Betalt 400rd. det til Bekræftelse under min Haand og Segl-

Billeshauge den 1st April 1795.

  1. R. Juel   LS

Ligelydende fæste Brev med red ætted Summs forrittig

er mig blevet til underdanig Efterlever. Datum ut Supra

Til Witterlighed underskriver.

Pedersen                                                                       Matis Nielsen

 

Begge paa Billeshauge

*itzige = nuværende

Besøgende

Vi har 14 gæster og ingen medlemmer online