Kirsten og Johs. Nielsen

Konstantinsborg Gods Skifteprotokoller 1719 - 1762

4 X Tipoldefar Rasmus Sørensen Loumand Husmand i Vejlby ved Århus, Fæstegårdmand hos Konstantinborg Gods. Desværre er Kirkebøgerne i Vejlby enten brændt eller på anden måde gået tabt, så den første kirkebog der er tilgængelig er fra 1758. Derfor er de fakts, jeg her har holdt mig til er Skifteprotokollen. Rasmus bliver gift med Maren Sørensdatter, Maren er enke efter Jens Jensen og sammen har de en Søn, Søren Jensen født ca. 1729. 

Rasmus og Maren har følgende børn: Jens f. ca. 1722,* Jørgen f. ca.1734, Niels f. ca. 1741, og Kirsten f. ca. 1743.

  • Jørgen Rasmussen Lohmann vores 3 X tipoldefar

Konstantinsborg Gods Skifteprotokoller 1719 - 1762. Opslag nr.  Folie 87.

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=194186&side=93

Skifte Forretning efter Salig

        Rasmus Sørensen Loumand af Wejelbye

Anno 1745 Onsdagen den 24 November, er

indfunden sig paa Høyædle og Welbaarme

Hlr. Justitz Raad Charisius til Constantinsborg

hans Veigne Fuldmægtigen Peder Thom-

sen Kiersgaard, udi Stærboen i Wejelbye

effter Sal. Rasmus Sørensen Loumand

som boede og døde her i Huuset den 11

April sidst forgangen, tillige med

2de Mænd Nembl. Rasmus Nielsen af

Haslef og Søren Jensen af Aarhuus,

ifølge Loven, at forrette Registering

og Wordering til et Loul. Skiftets

Holdelse Mellem den Sal. Mands effter-

ladte Hustrue Maren Sørensdatter paa

den eene side, og de Udi deris Ægteskab

med sin Anden sammen Auflede Børn

/: foruden een Søn Søren Jensen 15¼ Aar

som den Sal. Mand var Stiffader til,

nafnl. Jens Rasmusen 12 Aar, Jørgen

Rasmusen 9 Aar, og Niels Rasmusen

4 Aar, paa den Anden side;  Som For-

mynder og tilsiuns Værge paa disse

     næste side

Trende Børns Veigne er tilstæde og lod sig

Indskriive Peder Eskildsen af ...d, Stif-

Sønnen Søren Jensens Formynder og til-

siuns Værge er Søren Jensen af Aarhuus,

Paa Enckens Veigne som Lauværge er

Niels Sørensen af ...., der effter

blev forretegen med Skifftets Fuldførel-

se som her effter Meldes. -

 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=194186&side=94

I stuen.

I lidet bord med Aaben Foed 3mk, I gamelt benk

af sidde paa 4 sk, I Stor Røed Kiiste af Eeg

med Nøgel og laas  2 rdr 2mk, udi samme

Kiiste er den Sal Mands Gang klæder

1 gammel Graa Wadmels kiole 2 mk, I gl.skind

trøje 1mk, 1 gl. hat 1 mk, 1 blaae Vadmels Bryst-

dug 2mk I par Blaa Strømper 12 sk, I lidet

henge Skab af Eeg med Nøgle og laas 2 mk,

I Lidet gamel Skriin af Fur 4 sk, 1 dito skrin

af Eeg 2mk 8dk, et dito Gamel 1sk, 1 gl. skab af Für

med laas og Nøgel 1 mk, I gl. hiunel Rok 8 sk,

I Kaaber pande 12sk, I Ryst mk, I Ildklemme

8 sk, 1 Puste 2 ß*, 2de smaae Trætallerkener

2sk, 1Pæber Qværen 2sk,, 1 Meangel Fiel og

stok 4sk, 1 Gamel Træstoek og en liden Skammel

4sk.

I det lidet kammer.

I gl. half sengstæd 8 §,  der i Klæder saaledes

I gamel hviid Baalster Overdyne 1mk. 1 par

gamle Blaar Garns Lagner 1mk, 1 Striibet

Baalster Hoved pude 1mk, 2de Dito pude 1mk.

1 gamel hviid Baalste Underdyne 2mk, 1ølle

tønde af Ege 1 km 8sk.

Udi Salst*                                           * Saltkammer

1 Liden *Kaaben Kiede i grue 4sk, 1 haand Qveren      * koge

med sit Behør 1Rdr 8 sk.3de Soller 14sk, 1Drøftrug

= 4sk, 2de gamle Sollr 14Sk. 1 Træ Skaal 4 sk, 1 kieppen

Worderet for 3 mk, Baller 1mk, 1 Liden

Messing Kiedel 3 mk. 2de Kom Sæcker 1sk 8         

2de Dito gamle 8 sk. 1 Bag Saug 1mk, 1 gamel Øxe

= 8§, 1Grau spade 12 sk, et  Rispjern 2 sk,

1 Gamel Høele 4 sk, 1 liden Sauge gamel 4 sk,

1 Seggne Worderet for = 4 sk, -

(næste side)

                       

 Koe og Faar.

1 Sort hielmed Koe 8 Aar 5 Rd, 3 gamle Faar

og et Lam Worderet for = 1 Rd 5 sk, 1 Sviin 1Rdl

Der eftter blev Encken med Laugværgen

Sampt Formynderne for Børnene tilspurdt

om de Meere veed Boen medd Rette

at tilhøre, Reede Midler eller Andet

som den til Bæste kan Bereignes, hvor

til de Alle Svarende Neii.

Summa Indtægt . . . 21 Rd 2 mk 2 sk

Der paa følger Boens Besværing og Uggifft

Huusets Brøstfældighed som af Worderings

Mændene blev siunet og effter seets

Taxeret dets Brøstfæld i aller nøyeste for 7 Rd

Formynderen Søren Jensen af Aarhus gav

til kiende at den Arfvepart som hans

Myndtling Søren Jensen eftter sine

Sal: Fader ere tilfalden staar her i Boen

og er icke Udbetalt, som er i alt 16 Rd

Eet Ark Stemplet Papire til Skifte

Brevet= 1mk 8sk.

Efter 3de sindes lydel paa Raabelse er

Ingen der sig med Gienmæle istæsboen

loed indfinde som noget haude at fordre

eller Gielde. –

Summa Udgifften . . . 23 Rd 1 mk 8 sk

Lignets Udgifter og Indtægter med hin an

den, saa bliver Udgiiften høyere end som

Indtægten, der over icke noget bliver

 at deele Mellem Encken og Børnene, der

 har i Boen staaende Børne Penge

*Resolverede Peders Kiergaard til sit Herskabs   * Beslutte / Bestemme

*Approbation at lade fremdeeles blive                     * godkendelse

staaende i Boen foruden der til at

Giøre Nogen Udlæg, siden Drengens

Formynde Tillige med Encken og hendes

Lauværge, lover og forsickrer at

de berørte 16 Rdl Rigtig skal blive betalt

naar af Oberformynderne paa Eskes* , og     * forlanges

icke skal komme Welb(aarn)e Herskabet eller 

andre til * prejudice i nogen maade         * skade

Huuset lover  Enken at skal holdes

(næste side)

I saadan stand med Bygning, som Loulig og

Forsvarl. kan være, siden hun med Herskabets

Tillagelse Agter Fremdeles det at

Vedblive;   i det øvrige Lover

Encken med Laugværge, samt Børnenes

Formynder holde Welb(aarn)e Herskabet

samt Peder Kiersgaard Skiiftet haver

Forrettet for dette Skiifte og alt hvad

der af kan *Dependere  Uden Krav og                               * afhænge / bero

Angereløs i alle Maader Er saa

dette Skiftte i ald Venlig Kierlighed

paa alle siide Sluttet i Guds Nafn

og afgiort, Som bekræfttet af os samtlig

med vore Hænders Underskrift, Datum:

Stærboen i Wejlbye ut Supra

Maren SørensDatter

som Laugværge

Niels Sørensen (nok en bror)

som Formynder

Søren Jensen (nok en bror til Maren afdøde mand)

Peder Eskildsen

Worderingsmænd

Søren Jensen

Rasmus Nielsen

- derefter boets besværing mm

- så ikke noget at arve

 - hun kan blive i huset mod at betale sin gæld efterhånden.

 

Besøgende

Vi har 96 gæster og ingen medlemmer online