Kirsten og Johs. Nielsen

Fæstebrev til Thomas Hansen i Weilbye, Hans Martin Nielsens slægt

Husmand Thomas Hansen i Vejlby (min Tiptipoldefar) var født i 1762 og blev gift første gang med Maren Rasmusdatter,der døde i marts 1790, kort tid efter i april blev Thomas gift med Kirsten Pedersdatter i Vejlby Kirke. I første ægteskab var der en datter der døde 1½ år gammel, i ægteskabet med Kirsten avlede de sammen en datter Maren, to sønner Peter og Hans.

Thomas Hansen fik en Fæste Hus med lidt jord og en have.

Register til fæsteprotokol,

Thomas Hansen - Født i Vejlby, hus der 11/12 1786, 99, (faderen Hans Jensen har afstaaet huset), en plet jord Helling, et lidet skovmaal, samt et lidet engmaal paa Vejlby Bys Grund 5/8 , 143.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L97Z-CD3Y?i=53&cc=2015318

1786                                     Fæste Brev

                     Til Huusmand Thomas Hansen i Weilbye

Jeg Niels Krabbe Juell til Billeshauge, Ridder, Deres

Kongelige Maystæts bestalten Kammer Herre, giør hermed vitterlig

at have stæd og fæste, ligesom ieg og hermed stæder og fæster til ungkarl Tho-

mas Hansen, barnefød paa mit gods i Weilbye Sogn og Bye det mig til

hørende Huus i Bemt. Sogn og Bye beliggende, som hans Fader Hans

Jensen hid ind til har haft i Fæste og nu til hannem afstaar imod udi

sin og Hustrus levetid at Beholde frie Huus værelse i Huuset og en

liden Kaalplet i Haugen.   Hvilket Huus med Hauge og Hartkorn

Ager og Eng, nye Matricul 2 skp 2 fkr bemeldt Thomas Hansen

maa have nyde, bruge og i Fæste Beholde sin Livstiid saa længe hand

opfylder de med sin Fader inggangne ForEening ved Huusets Afstaa-

else om frie Huus værelse i Huuset og en liden Kaalplet i Haugen.

       Aarligen til rette Forfalds Tider under ringeste Restance prom-

te præcise betaler alle Kongelige Contributioner som nu ere alle

hvorefter paabydendes vorden, Til et hvert aars Martini dag

betale i Landgilde og Huuspenge 6 rd, og levere 3 Td 3 skp Byg.

Forretter aarliger i Høstens Tiid 2 de Høstdage, og gaar Gang? ef

ter Tilsigelse liige med min Andre Huusmænd.  Forbedrer

og vel vedligeholder Huusets Bygninger saaledes at det med aar-

lig Eiftersyn kand findes i Lov forsvarlig Stand; Legger

Humle Kuler og planter Frugt træer i Haugen samt Sætter

Pile omkring Gierderne.   Intet af Huustes tilligen

de af Jord til upligt brugen, eller nogen deraf bortleie, men

samme forsvarligen giøde og dyrker; holder god Orden

og Skik med sine Nabore og Byemænd, og viser mig som sit

Herskab, og dem som paa mine Vegne haver at befale tilbødig

Lydighed, samt i øvrigt holde sig Hans Mayst.Lov og Forordninger

allerunderdanigst Eftterrettelig.   Alt under dette sit

Fæstes Fortabelse, som ikkun til Indfæstning er betalt 24 rd

i Betragtning af huusets Brystfældighed, som Fæsteren har

paataget sig at istandsætte imod at han giver det fornødne

udvendige undertømmer af Eege- tømmer imod

(næste side)

Sauglønnens Betaling.   Dets til Bekræftelse

under min Haand og Segl. Datum Billeshauge d: 11te

Dec 1786 N. K , Juell

Ligeslydende Fæstebrev har ieg modtaget, og alt indhold ieg

hermed i alle Maader forbinder mig til at eftterleve og op-

fylde.

Datum ut Supra   Thomas T. H. S. Hansen

Til Witterlighed

Bøgh Peder Pedersen

Ved sin død i 1831 Anmelder hans søn Hans Thomsen i Billeshave at hans fader Thomas Hansen Aftægtsmand efterlader sig intet, da det hele er overdraget ved Skjøde og aftægtsaftale.

Besøgende

Vi har 24 gæster og ingen medlemmer online