Kirsten og Johs. Nielsen

Fæstebrev til Søren Knudsen i Billeshave, Hans Martin Nielsens slægt

Billeshave Gods, Fæsteprotokol 1761 - 1887Register til Billeshave Fæste Protokol. Opslag nr. 10.

Søren Knudsen f. (født) i Bøgelund. G. (Gift) den 13 (11) Juli 1785 - 96 (side)

Billeshave Gods, Fæsteprotokol 1761 - 1887

Opslag nr. 53 af 127. Side 96

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G97Z-C8BV?i=54&cc=2015318

No. 4,7 24.Obr. 1785

Fæste Brev

Til Gaardmand Søren Knudsen i Bøylund

               Jeg Niels Krabbe Juell til Billeshauge.

Ridder Deres Kongl: Maijst- bestalte Kammerherre,

giøre villetlig: at have stæd og fæst, ligesom jeg og herved stæder og fæster

til Bondekarl Søren Knudsen barnfød i Bøylund Weilbye Sogn, den mig tilhø

rende Gaard i bemt. Bøylund som Christen Knudsen sidst beboede, og have i fæste,

men formedelst Armod og Fattigdom den nu godvilligen haver afstaaed imod af

Gaardens Beboer aarligen at nyde 1 td Rug, 1 td Byg, 4 læs Tørv , som hannem

frit hiemkiørre og til huusleye 2 Slettedaler , samt Græsning til 2 Faar, saa

længe Røyle Mænd holder Felled. Hvilken Gaard, de staar for hartkorn

Ager og Eng, nye Matricul – 7 td 2 skp 3 fr 1 7/16 alb, og svarer aarlig i Landgilde

og Spindepenge, 5 rd 5 mk 4 sk, og 4 td 4 skp Byg samt 1 td Haure, bemeldt Søren

Knudsen, skal nyde bruge og i Fæste beholde sin Livstiid, intet af dens

Tilliggende som nu tilligger og med Rette tilliige bør, i nogen Maade

undtagen, saa længe hand deraf aarlig og i rette Tider erlæger og betaler

alle Kongl. Skatter og Contributioner, som nu ere alle herefter paabydendes

vorden, saa vel som til er hvert aars Martini Dag yder og betaler foranførte

Landgilde eftter Jordbogen; samt den accorderede afgift til Christen

Knudsen og hans itzige* kones Livstiid; men om den eene maatte

døe, og den anden igen indlade sig i nytt Egteskab, da cesserer* denne        

Afgift.     Fremdeeles forretter Fæsteren heel Gaards hoverie,

Ægt og arbeide, lige med Godsets andre Hovnings Bønder i Røyle;

forsvareligen i standsætter og vel vedliigeholder Gaardens Bygninger

og dens behørige Besætning eftter Hans Mayestæts allernaadigste

Befalninger , saaledes at sammen med aarlig Efttersyn kand befindes

i den forsvarelig Stand. Gaardens tilliggende Grund og Jord

haver hand forsvarligen at dyrke og giøde og inted deraf til upligt

at bruge, eller at bortleye eller i nogen Maade at fravende

Øvrigens opelskerog optræder hand Gaardens Over-og Under

Skou, lægge Humle kuler, planter Pile ved Gierderne og Frugt

Træer i Haugen. Over alt forsyner Gierderne med Gryfter

og samme til rette Tiid at hegne og vedliig holde, samt holder

god freed og skik med sine Naboer og Byemænd, og vii ser

Sit Herskab og dets Betiente ald tilbørlig Hørighed og Lydighed

i overeens stemmelse med Hans Maystæts allernaadigste

Lov og Forordninger, Alt under Rette sit Fæstes

(næste side øverst til Højre)

Forbrydelse, som eftter Accord er betalt med 200 rd.

Dets til Beskæftigelse under min Haand og Signette i

Billeshauge den 19de Julie 1785

  1. K. Juell

Ligelydende Fæstebrev haver jig imodtaget, og dets indhold jeg forbin-

der mig til i alle Maader at eftterleve og opfylde.

Datum ut Supra

Søren S.K.Knudsen

med paaholden Pen

Til Witterlighed eftter Begiering

Bøgh     Peder Bertelsen

*itzig - https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=itzig&tab=for

*cesserer –Ophøre / bortfalder- https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=cessere

(med ført haand) Søren S.K.S. Knudsen.

FT 1787, Odense, Vends, Vejlby, Bøgelund.

Søren Knudsen                           38                      Gift                    hosbonde         Bonde og Gaardbeb.                             

Kirsten Jørgensdatter               23                      Gift                    Madmoder

I FT 1801 Bøgelund,

Nu er Søren Knudsen død den 16 januar 1793. Kirsten har giftet sig igen med Mathias Nielsen den 7. juli 1793. I ægteskabet med Søren er der 3 drenge Jørgen 1787 / d.1787, Knud 1789 / d. 1789 og Jørgen Sørensen 1791 / d. 1875.

Besøgende

Vi har 119 gæster og ingen medlemmer online